ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

«Γέφυρες»

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Ίδρυση– Επωνυμία - Σφραγίδα

 

Ιδρύεται Σωματείο (Σύλλογος), με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ», η οποία στα αγγλικά θα αποδίδεται ως “CULTURAL ASSOCIATION OF CHALKIDA”, “BRIDGES”.

Στις πάσης φύσεως δραστηριότητες της Εταιρείας, την επωνυμία αυτής συνοδεύει ως συστατικό της στοιχείο το έμβλημα της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από σχηματική απεικόνιση του Μεσαιωνικού Κάστρου της γέφυρας της Χαλκίδας.

Η  Εταιρεία έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και η οποία φέρει το έμβλημά της.

 

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Χαλκίδας. Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η  Εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία τόσο σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Άρθρο 3

Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές

Σκοποί της Εταιρείας είναι :

 1. Η ευαισθητοποίηση όλων όσοι αγαπάνε την παλιά Χαλκίδα, τον πολιτισμό της, την ιστορία της και τους ανθρώπους που έζησαν και δημιούργησαν στην πόλη της Χαλκίδας.
 2. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Εταιρείας αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών, του Δήμου Χαλκιδέων και των αρμοδίων κρατικών Αρχών.
 3. Η υποστήριξη καταγραφής, μελέτης, προστασίας, προβολής, διάσωσης και ανάδειξης της ιστορίας της Χαλκίδας και της γύρω περιοχής με στόχο την αξιοποίησή της ως πηγή γνώσης στην εξέλιξη της πόλης.
 4. Η κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στη Χαλκίδα, με πόρους που θα διαθέτει ή θα συμβάλλει στην εξεύρεσή τους η Εταιρεία και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια, υλική, ηθική σε έργα εξωραϊσμού, προβολής, διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χαλκίδας.
 5. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η διατήρηση και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας, της παλιάς Χαλκίδας.
 6. Η διάσωση, ανάδειξη και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και η διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά και πολιτιστικά συναισθήματα.
 7. Η παρουσίαση στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διατήρηση των μνημείων, με στόχο την αναγνώριση της αξίας τους και τη συμβίωσή τους σε μια αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.
 8. Η αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.
 9. Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων της Χαλκίδας και η φροντίδα για την διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών της στοιχείων.
 10. Η αξιοποίηση και ανάδειξη της παλαιότερης συνοικίας της πόλης, του Κάστρου, όπου συνυπάρχουν οι τρείς μεγαλύτερες θρησκείες, ο Χριστιανισμός (Αγία Παρασκευή), Ισλαμισμός (Εμίρ Τζαδέ) και Ιουδαισμός (Εβραική Συναγωγή)  και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής. Φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη και ίσως και παγκοσμίως.
 11. Συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να υπάρξει ενημέρωση στα σχολεία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, με απώτερο στόχο την εκμάθηση της ιστορίας της πόλης.
 12. Καθιέρωση περιπάτων στην πόλη (walking tours) με την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων (ιστορικών, αρχαιολόγων) για την επί τόπου αφήγηση της ιστορίας της πόλης.
 13. Η δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΩΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, δηλαδή η καταγραφή και διάσωση της ιστορίας της πόλης μας από αφηγήσεις και μνήμες παλιών Χαλκιδέων.
 14. Η συνεργασία με το Ίδρυμα Miniscalchi Erizzo της Ιταλίας.
 15. Η ενθάρρυνση και υποβοήθηση προσπαθειών  από τους αρμόδιους φορείς για την δημιουργία Θεάτρου στη Χαλκίδα.

 

Οι βασικές αρχές της Εταιρείας είναι:

 1. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 2. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις,
 3. Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,
 4. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,
 5. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.
 6. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός της Εταιρείας που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

 

Άρθρο 4

Μέσα Δράσης

Οι σκοποί της Εταιρείας μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Οργανώνοντας γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 2. Διοργανώνοντας επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, εκθέσεις, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
 3. Διοργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πραγματοποιώντας παραστάσεις, εκδηλώσεις κλπ
 4. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
 5. Συμμετέχοντας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την ίδρυση μουσείου με σκοπό τη ανάδειξη και διάσωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Χαλκίδας. Παράλληλα να καταβληθεί προσπάθεια για τη δημιουργία Μουσείου ζώσας ιστορίας, όπου οι παλαιότεροι θα μπορούν να διηγηθούν στους νεότερους προσωπικές ιστορίες αλλά και την ιστορία της πόλης.
 6. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες, βραβεία και μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και πολιτιστικών οργανισμών, δομών ή φορέων, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς και κοινωνικούς.
 7. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
 8. Η μαρτυρία (στην οποία εντάσσεται και η καταγγελία) ενώπιον πάσης Αρχής, της οποιασδήποτε παράβασης των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών διατάξεων, της μη εφαρμογής των όρων δόμησης και των μορφολογικών στοιχείων που έχουν θεσπιστεί για την Χαλκίδα και την γύρω περιοχή, ώστε να διασωθεί και να προβληθεί η εναπομείνασα πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της Χαλκίδας και της γύρω περιοχής, Η εταιρεία υποχρεούται να αγωνιστεί  με κάθε νόμιμο μέσο ώστε να διαφυλαχθεί κάθε στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει διασωθεί ή μπορεί να διασωθεί και το οποίο κινδυνεύει με κατεδάφιση, απαξίωση, καταστροφή, υποβάθμιση
 9. Η ανάληψη και η εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη.
 10. Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς (για παράδειγμα συνεργασία με το Ιδρυμα MiniscalchiErizzo, που εδρεύει στην Ιταλία), εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών
 11. Σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών της.
 12. Σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ.
 13. Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία της Εταιρείας με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
 14. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
 15. Μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την Χαλκίδα και τον πολιτισμό της..
 16. Τακτική ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις τοπικές εξελίξεις.
 17. Εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 18. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
 19. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών της και επιδίωξη συμμετοχής της Εταιρείας σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της.
 20. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη της, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας και η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα.
 21. Η δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, όπως ενδεικτικά η κατασκευή και θέση σε λειτουργία μουσείου, μονίμων εκθέσεων, κατασκευή μακέτας της μεσαιωνικής Χαλκίδας κλπ για την διάσωση και την ανάδειξη της ιστορίας της Χαλκίδας.
 22. Η συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τον τόπο και το περιβάλλον, η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών της Εταιρείας στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
 23. Η  Εταιρεία επιδιώκει τη συναίνεση των μελών και συνεργατών της για την υποστήριξη των θέσεών της, για τη διαχείριση των υποθέσεών της και δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις απόψεις των μελών και συνεργατών της.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η  Εταιρεία δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα της Εταιρείας.

 

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρόνο.

 

Άρθρο 6

Πόροι της Εταιρείας

 1. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από :
  -  Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
  -  Τα έσοδα από δραστηριότητες της Εταιρείας (εκδόσεις, υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.).
  -  Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών.
  -  Η ετήσια εισφορά των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά πλειοψηφία.
  -  Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
  -  Δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  -  Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  -  Τυχόν χορηγίες προς την  Εταιρεία από ιδιώτες.
  -  Εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
  -  Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
 2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της Εταιρείας  καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ της Εταιρείας για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού της Εταιρείας, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονομίας θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
 4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν την  Εταιρεία σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας της Εταιρείας δεν γίνονται δεκτές.
 5. Το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 6. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

 

Άρθρο 7

Βιβλία της Εταιρείας

1. Η  Εταιρεία τηρεί τα εξής βιβλία:

α. Βιβλίο Μητρώου Μελών της Εταιρείας

β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Βιβλίο Ταμείου

ε. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών.

Στ. Βιβλίο Επιτίμων μελών.

Ζ. Βιβλίο Χορηγών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών της Εταιρείας το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Βιβλίο μητρώου μελών της Εταιρείας ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.

4. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 8

 Μέλη

 

1. Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικάσυνδεόμενα, επίτιμα και ευεργέτες. Η ιδιότητα του τακτικού ή του συνδεόμενου μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς την  Εταιρεία υποχρεώσεις τους.

 

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

 

Συνδεόμενα Μέλη

Συνδεόμενο μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του, κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών, εφόσον αποδέχεται το παρόν καταστατικό και εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την  Εταιρεία. Για την ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα.

 

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων της Εταιρείας και της πολιτικής της..

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στην  Εταιρεία.

 

Αρωγά Μέλη

Αρωγά μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.

 

Μέλη ευεργέτες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους – ευεργέτη» σε πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο την  Εταιρεία. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη κυβερνητικούς Οργανισμούς.

2. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών της Εταιρείας και συμμετοχής σ’ αυτές.

3. Τα μέλη της Εταιρείας κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

 

Άρθρο 10

Κωλύματα εγγραφής και λόγοι αποκλεισμού μέλους

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στην  Εταιρεία όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως συνδεόμενα ή τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος.

 

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα τακτικά υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς την  Εταιρεία ελάχιστου ύψους είκοσι (20,00) Ευρώ. Τα συνδεόμενα μέλη θα καταβάλλουν δέκα (10) ευρώ.  Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομή. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ., δεν μπορεί, όμως, να είναι κατώτερα των προαναφερόμενων, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Γ.Σ.. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

- να καταβάλλουν τακτικά προς την  Εταιρεία την εισφορά τους

- να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις

- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας

- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.

3. Τακτικό μέλος που δεν εκπληρώνει το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών προς την  Εταιρεία μπορεί να μεταταγεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο του ανακοινώνεται εγγράφως ή με δική του αίτηση, στην κατηγορία των συνδεόμενων μελών.

4. Τα συνδεόμενα μέλη υποχρεούνται:

- να καταβάλλουν τακτικά τις προς την  Εταιρεία εισφορές τους

- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας

 

Άρθρο 12

Δικαιώματα μελών

Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.

 

Άρθρο 13

Παραίτηση Μελών

1. Τα μέλη της Εταιρείας δύνανται να αποχωρήσουν με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, του παραιτούμενου υποχρεούμενου να καταβάλει ολόκληρη την εισφορά του για το έτος αυτό.

3. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους.

 

Άρθρο 14

Διαγραφή Μελών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από την  Εταιρεία μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Θανάτου.
 • Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
 • Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.
 • Μη καταβολή ετήσιας συνδρομής για διάστημα πέραν του έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από την  Εταιρεία.

3. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.

4. Μέλος που έχει διαγραφεί από την  Εταιρεία μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 15

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να γράφει και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία της Εταιρείας και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη της Εταιρείας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη της Εταιρείας τοιχοκολλείται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

 

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενα από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

 

Άρθρο 17

Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το ΔΣ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

 

Άρθρο 18

Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 19

Συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η  Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και εφόσον έχουν εκλεγεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι κατέχουν οποιαδήποτε αποφασιστικής σημασίας θέση στην ιεραρχία οποιουδήποτε κόμματος ή πολιτικής ή θρησκευτικής οργάνωσης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται διετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.

Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

 

 

Άρθρο 20

Διαδικασία εκλογής

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία ως εξής:

α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Εταιρείας και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά τη ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, με τον ίδιο τρόπο και με ξεχωριστό κατάλογο υποψηφιοτήτων, δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται διετής. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως τακτικού μέλους, η θέση πληρούται το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τη θητεία.

 

Άρθρο 21

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. - Αρμοδιότητες

Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη της Εταιρείας ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό της Εταιρείας.

 

Άρθρο 22

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 23

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την  Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών της Εταιρείας και την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.

Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο της Εταιρείας.

 

Άρθρο 24

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 25

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. της Εταιρείας, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 26

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα της Εταιρείας και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα της Εταιρείας (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό της Εταιρείας τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο της Εταιρείας, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 27

Ειδικές Επιτροπές

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, της Εταιρείας, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 28

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γ.Σ. (ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ.) και η θητεία της είναι ίση με την θητεία του Δ.Σ. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.

Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της ΕΕ ορίζεται εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1ηςΙανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 29

Τροποποίηση του καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. της Εταιρείας. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

 

Άρθρο 30

Διάλυση της Εταιρείας

Η  Εταιρεία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η τελευταία Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Άρθρο 31

Ισχύς του καταστατικού

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδι. Χαλκίδας.

 

Χαλκίδα 16 Μαρτίου 2014

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ